Updates

Agenda algemene ledenvergadering 27 maart

Op woensdag 27 maart 2019, aanvang 19.30 uur, vindt in de kantine de 123e algemene ledenvergadering van de “Fortius” plaats.

Het bestuur nodigt alle leden van “FORTIUS” uit voor deze ledenvergadering.

Als agenda wordt voorgesteld:

 

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Uitreiking prestatie-en aanmoedigingsprijzen jeugd
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen ledenvergadering van 28 maart 2018
5. Jaarverslag 2018 van de secretaris, afdelingen en commissies
6. Financieel verslag 2018 van de penningmeester, verslag kascontrole-commissie
7. Begroting 2019 met investeringsplan
8. Viering 125 jarig bestaan van de vereniging in het jaar 2021
9. PAUZE
10. Verkiezingen bestuur en commissies:
– aftredend en niet herkiesbaar het bestuurslid Bertus Harte
– 4 vacatures van algemeen bestuurslid
Benoeming leden vertrouwenscommissie
Invulling vacature kascontrolecommissie
Overige vacatures, hoe deze op te vullen? O.a.
– Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd
– Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijd officials
– Diverse andere commissies, zoals, activiteiten, klussen, redactie, jeugd, statistiek, promotie, werving leden-en behoud
– Barmedewerkers kantine
11. Jubilarissen, prestatie-en aanmoedigingsprijzen junioren AB/senioren/masters
12. Rondvraag
13. Sluiting

Dordrecht, 27 februari 2019

Jan van Dalen
secretaris bestuur

Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze agendapunten met eventuele toelichting(en) dienen uiterlijk 14 dagen van te voren in het bezit te zijn van het bestuur.
Kandidaten voor bestuursfuncties, kascontrolecommissie enz. kunnen zich aanmelden bij de secretaris, e-mail secretaris@fortiusdrechtsteden.nl
De op de vergadering betrekking hebbende stukken (het jaarverslag 2018) worden t.z.t. gepubliceerd op de website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de secretaris opvraagbaar zijn, per e-mail secretarisfortius@gmail.com of via een briefje in het postbakje in de kantine.

Naar boven