Updates

Agenda extra algemene ledenvergadering (ALV)

Op woensdag 5 oktober 2022, aanvang 19.30 uur, vindt in de kantine van de “Fortiushal” een bijzondere algemene ledenvergadering van “Fortius” plaats.

Het bestuur nodigt alle leden van “FORTIUS” uit voor deze ledenvergadering. Deze uitnodiging geldt ook uitdrukkelijk voor de vrijwilligers.

Als agenda wordt voorgesteld:

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Verkiezing bestuur

– aftredend de wnd. voorzitter Jan van Haren

– verkiezing voorzitter, kandidaat Charley Smink

  1. Stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het “Fortius” Vrijwilligersbeleid
  2. Geldende omgangsvormen binnen “Fortius”, uiteenzetting door de vertrouwenscontactpersoon
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

Dordrecht, 20 september 2022

Jan van Dalen

secretaris “Fortius”

Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze agendapunten met eventuele toelichting(en) dienen uiterlijk 7 dagen voor de ledenvergadering in het bezit te zijn van het bestuur, per e-mail secretaris@fortiusdrechtsteden.nl of via een briefje in het postbakje in de kantine.

Naar boven