Updates

Toekomstvisie Fortius

Resultaten ledenbijeenkomst op 22 en 23 november 2022

Allereerst bedankt het bestuur jullie voor de enorme opkomst tijdens de bijeenkomsten op 22 en 23 november 2022. Door jullie is op actieve wijze en positief kritisch zeer veel bruikbare input voor wensen en verbeteringen gegeven. De meest genoemde wensen en verbeterpunten zijn in deze beloofde terugkoppeling hieronder kort samengevat en gaan we verder concreet uitwerken. Onbenoemde zaken worden zeker niet vergeten.

Samenvatting:

 1. Meer zichtbaarheid bestuur
 2. Betere vrijwilligersorganisatie
 3. Betere communicatie
 4. Deugdelijk materiaal
 5. Betere training, begeleiding en toezicht
 6. Meer onderlinge verbinding
 7. Duidelijkheid over de rol verenigingsmanager

Het bestuur herkent en erkent de aangedragen input op heel veel zaken! Wij benoemen deze dan ook tot doelen die we willen opnemen in een meerjarenplan van aanpak. We nemen dus de tijd om zaken constructief te kunnen aanpakken. De jaren 2023 tot en met 2026 willen wij als tijdspad gebruiken om -sommige best lastige- doelen zichtbaar te kunnen realiseren.

Wij hebben daarbij alle hulp nodig van veel leden, die zich hiervoor (net als wij) vrijwillig willen gaan inzetten. Met jullie samen willen we per verenigingsonderdeel (Weg-) Atletiek, Fitness, Groepslessen, Worstelen en de kantine, werkgroepen vormen om wensen en verbeterpunten op te gaan oppakken. Elke werkgroep mag vanuit de eigen expertise zelf oplossingen bedenken en adviseren. Het bestuur ondersteunt en faciliteert daarbij zoveel als mogelijk. Als bestuur ondernemen wij natuurlijk zelf ook actie op onze eigen en de meer algemene verbeterpunten.

Als bestuur willen wij begin 2023 het meerjarenplan aan jullie presenteren, met daarbij de dringende vraag wie van de Fortius-leden in welke werkgroep(en) actief willen zijn. Denk alvast goed na wat je kunt en wilt bijdragen aan onze mooie vereniging. Wordt vervolgd! Bijgaand sturen we ook de opgehaalde input die jullie gaven tijdens de twee ledenvergaderingen. Met hartelijke dank aan de avondvoorzitter en procesbegeleider Walter van der Mast die ons heeft begeleid vanuit het Sportakkoord (NOC/NSF).

Klik HIER voor de powerpoint met terugkoppeling van de ledenavond!

Missie en visie Fortius

Nadrukkelijk hebben wij jullie ook gevraagd om input voor het formuleren van de missie en visie die wij als vereniging willen uitdragen. Deze missie en visie moet goed passen bij al
onze bestaande en toekomstige leden en zal ook onze bestuurlijke leidraad zijn. Kort samengevat is vaak door jullie genoemd:

 • Iedereen is welkom
 • Plezier staat voorop
 • Sportieve ambities zijn mogelijk
 • Veel takken van sport/omni/ alle onderdelen als lid onbeperkt mogen doen
 • Deskundige training en begeleiding
 • Meer samenwerken en verbinden
 • Wij- en thuisgevoel
 • Onderling respect
 • Groen/duurzaam/
 • Actief als onderdeel multiculturele samenleving, sociaal bewust
 • Als lid wil je ook iets terug doen o.b.v. vrijwilligheid
 • Ook na 125 jaar nog lang willen blijven bestaan.

Met jullie input formuleren we als volgt de missie en visie die volgens ons bij Fortius past en door alle huidige en toekomstige leden ondersteund zal worden:

Fortius wil een vereniging zijn die voor iedereen toegankelijk is, bewust duurzaam, maatschappelijk betrokken en toekomstbestendig. Wij geven onze leden een sportief thuis waar je onbeperkt met iedereen aan alles mag meedoen. Zowel recreatief als competitief, in groepsverband of individueel. Wij ondersteunen en begeleiden elkaar daarbij op een respectvolle,  verantwoorde en deskundige wijze. Jouw leeftijd, culturele afkomst, maatschappelijke positie, geaardheid en levensovertuiging zijn voor ons onbelangrijk. Door vrijwillige inzet maken wij dit samen mogelijk. Plezier en sportieve ambities verbinden ons daarbij. Zoek jij sportiviteit, recreatie en vitaliteit en wil je naar vermogen iets bijdragen? Dan ben je bij onze mooie vereniging Fortius van harte welkom!

Met ingang van 2023 zal onze Fortius missie en visie op alle media voortaan prominent vermeld staan!

Naar boven